Hvem har rett på pasientskadeerstanting og hvordan går man frem? - Medpartner

Hvem har rett på pasientskadeerstanting og hvordan går man frem?

Vi gir oppdatert medisinsk informasjon fra ledende eksperter

Hva er pasientskadeerstatning?

Pasientskadeerstatning er erstatning for skader og tap som du har pådratt deg som følge av behandlingssvikt i norsk helsetjeneste, og dette gjelder både offentlig og/eller privat helsetjeneste. Det kan for eksempel være skader som følge av feilbehandling eller manglende behandling. For å kunne motta erstatning må man sende inn en søknad til norsk pasientskadeerstatning, NPE, og oppfylle visse kriterier.

Hva må til for å få erstatning?

For å kunne få erstatning, må du kunne dokumentere at du har lidt skade som følge av behandlingen du har eller skulle ha mottatt. Dette kan for eksempel være ved hjelp av legeerklæringer, sykehusjournaler eller andre dokumenter.

Du må også vise at pasientskaden skyldes

  • svikt i helsehjelpen

Svikt i helsetjenesten betyr at behandling, undersøkelse, diagnostisering eller oppfølging ikke har vært i samsvar med god medisinsk praksis. Noen skader oppstår på grunn av selve sykdommen, og da har man ikke krav på pasienterstatning.

Dette kan selvfølgelig være vanskelig for hvermannsen å avgjøre. Dersom du er usikker på om ditt tilfelle er i overens med god medisinsk praksis, ta gjerne kontakt med oss i Medpartner, så skal vi hjelpe deg å avgjøre dette.

  • at den har ført til et økonomisk tap

Det er også slik at man ofte søker pasientskadeerstatning for å få utbetalt en sum for skaden man har lidt. Som hovedregel så er det slik at pasientskaden må ha ført til et økonomisk tap, og at den må være over 10 000 kr. Det tas dessverre ikke hensyn til emosjonell skade og skader som er forbigående.

Helseklage.no skriver også at man i noen tilfeller kan få en erstatning dersom man ikke har hatt et økonomisk tap. Dette gjelder varige eller betydelige pasientskader. Når det gjelder varighet må dette da være en pasientskade som har vart i minst 10 år, mens betydelige pasientskader innebærer invaliditet på minst 15 prosent.

Dersom du trenger hjelp til å avgjøre invaliditet eller dersom du trenger å få bekreftet at en pasientskade har vart i minst 10 år og har vært gjennom ulike instanser, ta gjerne kontakt med oss.

  • at pasientskaden ikke er for gammel

Her er det viktig at du søker om pasientskadeerstatning før det har gått 3 år, ellers er kravet dessverre foreldet. Likevel begynner disse 3 årene å løpe fra da du burde ha forstått at helsehjelp/mangel på helsehjelp har ført til skade. Ifølge norsk pasientskadeerstatning (NPE) sine sider må du også ha forstått hvem som er ansvarlig for skaden. Du har i denne forbindelse et visst ansvar å undersøke om skaden din skyldes behandlingen, og hvem som er ansvarlig. Ved å melde et krav til NPE har man avbrutt foreldelsesfristen på 3 år.

Er du usikker på om ditt tilfelle oppfyller kravene, kan du også gjennomføre en undersøkelse her. Da får du svar på om du kan søke erstatning for din skade.

Du kan også lese Lov om erstatning ved pasientskader (pasientskadeloven) på Lovdata

Er du for sen til å søke? Det finnes i enkelte tilfeller unntak for foreldelsesfristen på 3 år, og dette kan man finne mer ut om på NPE sine sider eller ved å ringe oss.

Har du en sak?

Hvis du tror at du kan ha en sak for pasientskadeerstatning, kan du sende inn en søknad til NPE via dette skjemaet. Før du sender inn dette skjemaet, så bør du også vurdere å kontakte enten en advokat som kan hjelpe deg med å søke erstatning, eller oss i Medpartner. Vi har god erfaring med søknader til NPE, samarbeider med en rekke advokatfirmaer og har gode skussmål når det gjelder søknader om erstatning til NPE. Vi bistår med både medisinsk og i noen tilfeller også juridisk sakkyndig arbeid. Søknaden din til NPE står sterkere dersom du legger ved en sakkyndig uttalelse fra en av våre spesialister. Dersom du ønsker litt mer informasjon, se gjerne her. Kontakt gjerne oss på telefon eller epost, eller ved bruk av vårt kontaktskjema.

Noen får dessverre avslag

Hvis du får avslag på søknaden om erstatning hos NPE, kan du klage på vedtaket. Dette gjelder både hvis du får helt eller delvis avslag. Du har her tre uker på å klage. Det er viktig her å utforme en god klage. Dette er fordi du dessverre ikke har mulighet til å klage på vedtaket etter et nytt vedtak. I verste fall må man isåfall bringe saken inn for domstol for rettslig overprøving innen seks måneder etter vedtaket er fattet.

Når du skal sende inn klage på vedkta, så er det viktig å skrive hvilket vedtak du klager på, hva du er uenig i og hvorfor. Dersom du ønsker hjelp med å formulere en slik klage, ta gjerne kontakt med oss.

Etter du har sendt inn en slik klage vil NPE gå gjennom klagen din og vurdere om vedtaket skal omgjøres eller opprettholdes. Dersom vedtaket skal opprettholdes sendes den videre til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten for en ny juridisk vurdering. Dersom vedtaket omgjøres og du får medhold, betaler NPE ut eventuell erstatning eller tilleggserstatning.

Ventetid

På grunn av at NPE har fått inn et stort antall saker som omhandler bivirkninger etter koronavaksine, har det tatt lengre tid å behandle saker. I gjennomsnitt tar det ca 7 mnd fra du sender inn søknad til du får vite om du får erstatning eller ikke. Digitale søknader tar raskere tid enn de som sendes inn via posten. Dette avhenger også av individuelle saker, noen er mer omfattende enn andre. Dersom du ønsker å lese mer om ventetid, eller se på NPE sitt eget søylediagram angående ventetid, så se gjerne her.

Underveis i behandlingen av saken din vil du, ifølge NPE, bli orientert. Du har også mulighet til å ta kontakt med saksbehandleren din, dersom du lurer på noe eller har nye opplysninger som kan være med å avgjøre saken din.